REGULAMIN PROMOCJI „NET4SPEED - PARTNERS PLNOG 18”

§ 1.      Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „NET4SPEED - PARTNERZY PLNOG 18” („Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Proidea sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000448243, NIP: 6793088842, REGON: 122769022, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł („Organizator”).
 3. Niniejszy Regulamin stanowi treść przyrzeczenia publicznego Organizatora w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 4. Promocja skierowana jest do uczestników konferencji PLNOG18 („Konferencja”), która odbędzie się w dniach od dnia 6 marca 2017 r. do dnia 7 marca 2017 r. w hotelu Marriott w Warszawie (al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa).
 5. Bilety wstępu na Konferencję można nabyć za pośrednictwem strony WWW pod adresem: https://plnog18.evenea.pl/ od dnia 17 października 2016 r. do dnia 6 marca 2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli biletów. W razie wcześniejszego wyczerpania puli biletów, Organizator poinformuje o tym fakcie na stronie WWW Konferencji (http://2017.warszawa.plnog.pl/).
 6. Promocja urządzana jest w Warszawie, w miejscu odbywania się Konferencji (hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa). Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są w czasie trwania Konferencji, to jest dnia 6 marca 2017 r. w godzinach od 9.30 do 18 oraz dnia 7 marca 2017 r. w godzinach od 9 do 16.
 7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2.      Uczestnictwo w Promocji

 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które łącznie („Uczestnicy”):
  1.1       zarejestrowały się jako uczestnicy Konferencji (niebędący prelegentami) i biorą w niej bierny udział;
  1.2       ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  1.3       posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Z udziału w Promocji wykluczeni są studenci z darmową wejściówką studencką, pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższej rodziny. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego stosunku prawnego, w tym na postawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Promocji jest całkowicie dobrowolne.
 4. Celem uniknięcia wątpliwości, uczestnictwo w Promocji nie jest warunkiem udziału w Konkursie pod nazwą „Konkurs PLNOG18” („Konkurs”), urządzanej przez Organizatora równolegle z Promocją, ani też nie obliguje do udziału w tym Konkursie.

§ 3.      Zasady Promocji

 1. Aby wziąć udział w Promocji, należy kolejno:
  1.1       przyjść na Konferencję w pierwszym lub drugim jej dniu;
  1.2       pobrać kupon. Kupon można otrzymać na dowolnym stoisku partnera Konferencji, znajdującego się na terenie jej organizowania (Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa), podczas rejestracji dzień przed rozpoczęciem Konferencji, podczas obecności na ceremonii otwarcia Konferencji, po zadaniu pytania prelegentowi podczas prelekcji, za udzielenie odpowiedzi na pytanie prelegenta zadane podczas prelekcji, za udział w atrakcjach zorganizowanych przez Organizatora podczas Konferencji;
  1.3       okazać kupon przedstawicielowi Organizatora w miejscu wydawania nagród w Promocji.
 2. Pobranie kuponu ze stoiska jednego z partnerów Konferencji może być uwarunkowane udzieleniem prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane przez partnera Konferencji, bądź wykonaniem prostego zadania, wskazanego przez partnera Konferencji.
 3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który okaże kupon przedstawicielowi Organizatora w miejscu wydawania nagród w Promocji, otrzyma nagrodę, zależną od tego, od którego partnera Konferencji został pobrany okazany przez Uczestnika kupon, a także od wyboru Uczestnika.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, o ile:
  4.1       każdorazowo spełni wszystkie warunki udziału w Promocji.
 5. Po okazaniu kuponu  i pobraniu nagrody, Uczestnik może:
  5.1       Przedłożyć kupon Organizatorowi na Stoisku Konkursowym i wziąć udział w Konkursie, albo na pytanie przedstawiciela Organizatora oświadczyć, że nie chce brać udziału w Konkursie, i wydać kupon przedstawicielowi Organizatora, który po wydaniu nagrody w Promocji zostanie zniszczony w obecności Organizatora i Uczestnika.
 6. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
 7. Jeden kupon można wymienić wyłącznie na jedną nagrodę.

§ 4.      Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora (Proidea sp. z o.o., ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków), lub drogą wiadomości e-mail, na adres: plnog@plnog.pl .
 2. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, przyczynę reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) dni od ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Odpowiedź na reklamację udzielana jest Uczestnikowi niezwłocznie, na adres podany w reklamacji, na piśmie lub drogą wiadomości e-mail – w zależności od tego, jaką drogą reklamacja została wniesiona .
 6. Wniesienie reklamacji nie ogranicza ani nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 5.      Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Proidea sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, w tym weryfikacji spełniania wymogów Regulaminu, wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania nagrody. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora (ul. Łabędzia 9, 30-651 Kraków), a także na stronie WWW Konferencji pod adresem URL: http://2017.warszawa.plnog.pl/  do pobrania na urządzenie końcowe Użytkownika w formacie PDF.
 4. Zaktualizowany dnia: 23.01.2017